Talua Tiolojical Trening Institut i stap:

  1. Blong givhan long ol Jos blong trenem gud ol man ples blong oli save mekem wok long parish mo blong oli kam olsem ol lida.
  2. Blong givim wan trening we I true, I gud mo I stret long Baebol mo stadi long saet blong Tiologi mo we trening ya hemi stret long fasin ya we kalja mo sosaeti blong Vanuatu mo Pasivik jenis bigwan tedei.
  3. Blong givhan long man mo woman blong soemaot mo holemtaet fasin blong uniti we yumi kasem long Jisas Kraes.
  4. Blong givhan blong trenem ol woman blong oli save wok blong olgeta insaet long Vanuatu tedei.
  5. Blong givhan long wosip, stadi, pleiplei mo fasin blong joen gud long wan komuniti we ol man wan long bilif mo pepos. Oli stap obei long wanem God i wantem blong mekem se misen blong God I save gohed gud mo jos i save kam niuwan.
  6. Blong provaetem wan opotuniti mo bildem wan ples we ani student long ani jos i save kam mo stadi blong go mekem wok. Wok we i save mekem ol man i kam wan mo we oli save gohed blong karemaot misen blong jos.